Slovenská Biofyzikálna Spoločnosť

en | sk

PF 2016

Vazené kolegyne,
vazení kolegovia,
členovia SKBS

na prahu nového roku 2016 mi dovoľte popriať Vám i Vašim rodinám pevné zdravie, entuziazmus, invenciu, spokojnosť v doma i v práci a prosperitu.
Tešim sa na naše spoločné stretnutie na Konferencii SKBS v Tatrách,a s niektorými na Martinských dňoch dýchania a Regionálnej konferencii v Terste.

S priateľským pozdravom

J. Jakuš
predseda

Slovenská biofyzikálna spoločnosť

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) je dobrovoľná nezisková organizácia vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov, ďalej biofyzikov, združených spoločným záujmom o rozvoj biofyziky na Slovensku, čo zahŕňa slobodné vedecké bádanie a šírenie dosiahnutých výsledkov, včítane ich aplikovania v spoločenskej praxi, expertíznu činnosť, vzdelávanie a popularizáciu biofyziky v spoločnosti.

K splneniu týchto cieľov SKBS:

  1. organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu biofyzikov a ich  priaznivcov v oblasti vedy, pedagogiky a praxe,
  2. poskytuje fórum na výmenu poznatkov, diskusiu výsledkov odbornej činnosti, výmenu názorov a skúseností najmä prostredníctvom organizovania pravidelných konferencií biofyzikov,
  3. zhromažďuje informácie o výnimočných výsledkoch svojich členov, udeľuje ocenenia SKBS, navrhuje ich na ocenenia inými domácimi i zahraničnými organizáciami, včítane štátnych vyznamenaní,
  4. vedie internetovú informačnú stránku o SKBS, vytvára a sprostredkuje relevantné databázy, sprostredkuje odkazy na relevantné stránky svojich členov a príbuzných organizácii,
  5. spolupracuje s príbuznými odbornými spoločnosťami, vedeckými a pedagogickými inštitúciami, ako aj organizáciami zastupujúcimi podnikateľskú sféru,
  6. podporuje spoluprácu akademického a priemyselného sektoru v oblasti biofyziky,
  7. uchádza sa o financovanie špecifických projektov, prípadne sa zúčastňuje na projektoch príbuzných organizácii,
  8. spolupracuje s partnerskými národnými organizáciami v zahraničí,
  9. Ako riadny člen European Biophysical Societies Association (EBSA), a asociácie Regionálnych biofyzikálnych konferencií (RBC) sprostredkuje a  podporuje ich poslanie na Slovensku a podporuje aktivity členov SKBS v rámci týchto organizácii.