Slovenská Biofyzikálna Spoločnosť

en | sk

Novoročné prianie

Vazené kolegyne,
vazení kolegovia,
mili priatelia,

na prahu nového roku 2015 mi dovoľte poďakovať Vám za dôveru a podporu , ktorú ste vyjadrili výboru SKBS pre jeho prácu v ďalšom funkčnom období.

V našej práci nadviažeme na všetky pozitívne výsledky, ktoré SKBS dosiahla v minulom funkčnom období. Je mi cťou poďakovať za všetko úsilie vynaložené v prospech našej spoločnosti jej zakladateľom a neskôr i dlhoročným predsedom: p. prof. RNDr. P. Miškovskému, DrSc, a prof. RNDr.T. Hianikovi, DrSc. Moja vďaka patrí i všetkým členom a funkcionárom výboru SKBS, s ktorými pokračujeme v načatom diele.

Len s Vašou pomocou a podporou môžeme dosiahnuť splnenie našich nemalých ambícií pre zviditeľnenie SKBS v širokom spektre vedeckých a odborných spoločností nielen na Slovensku , ale aj v európskom priestore i v zámorí.

Prajem Vám i Vašim rodinám i spolupracovníkom pevné zdravie, tvorivú invenciu, pokoj pre Vašu prácu a významné pracovné a osobné úspechy.

S úctou a priateľským pozdravom

Váš predseda

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Ústav lekárskej biofyziky UK
Malá Hora 4
03601 Martin

Slovenská biofyzikálna spoločnosť

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) je dobrovoľná nezisková organizácia vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov, ďalej biofyzikov, združených spoločným záujmom o rozvoj biofyziky na Slovensku, čo zahŕňa slobodné vedecké bádanie a šírenie dosiahnutých výsledkov, včítane ich aplikovania v spoločenskej praxi, expertíznu činnosť, vzdelávanie a popularizáciu biofyziky v spoločnosti.

K splneniu týchto cieľov SKBS:

  1. organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu biofyzikov a ich  priaznivcov v oblasti vedy, pedagogiky a praxe,
  2. poskytuje fórum na výmenu poznatkov, diskusiu výsledkov odbornej činnosti, výmenu názorov a skúseností najmä prostredníctvom organizovania pravidelných konferencií biofyzikov,
  3. zhromažďuje informácie o výnimočných výsledkoch svojich členov, udeľuje ocenenia SKBS, navrhuje ich na ocenenia inými domácimi i zahraničnými organizáciami, včítane štátnych vyznamenaní,
  4. vedie internetovú informačnú stránku o SKBS, vytvára a sprostredkuje relevantné databázy, sprostredkuje odkazy na relevantné stránky svojich členov a príbuzných organizácii,
  5. spolupracuje s príbuznými odbornými spoločnosťami, vedeckými a pedagogickými inštitúciami, ako aj organizáciami zastupujúcimi podnikateľskú sféru,
  6. podporuje spoluprácu akademického a priemyselného sektoru v oblasti biofyziky,
  7. uchádza sa o financovanie špecifických projektov, prípadne sa zúčastňuje na projektoch príbuzných organizácii,
  8. spolupracuje s partnerskými národnými organizáciami v zahraničí,
  9. Ako riadny člen European Biophysical Societies Association (EBSA), a asociácie Regionálnych biofyzikálnych konferencií (RBC) sprostredkuje a  podporuje ich poslanie na Slovensku a podporuje aktivity členov SKBS v rámci týchto organizácii.