Slovenská Biofyzikálna Spoločnosť

en | sk

Oznámenia

Pracovný deň na tému 30 rokov od havárie Jadrovej elektrárne v Černobyle

Pracovni_den_SRKP+FBMI_6._května_2016.pdf

8. ročníku International Summer School s názvom Advanced Topics on Cell Model Systems

Vážená pani vedúca ústavu, prednostka kliniky,
vážený pán vedúci ústavu, prednosta kliniky,

preposielam Vám pozvánku (https://dean9.jfmed.uniba.sk/owncloud/index.php/s/9bi5f7Ed5tOqY54) o pripravovanom 8. ročníku International Summer School s názvom Advanced Topics on Cell Model Systems, ktorý sa bude konať v termíne 20.-24. júna 2016 v Ríme a je určený pre doktorandov a výskumníkov do 35 rokov. Kľúčové slová rozoberaných tém sú: Cell model systems, Biotechnology, Biomedicine, Microelectronic, Microscopy, Imaging, Biosensors, Molecular Simulation. Viac informácií získate na stránke: www.cms3.cnr.it.

S pozdravom,
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., v.r.
1. prodekanka a prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť

7. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS)

Milé kolegyne, milí kolegovia,
srdečne Vás pozývame na 7. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Toto sympózium je podujatie tradične organizované s dvojročnou periodicitou touto spoločnosťou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny. Nasledujúce, v poradí siedme sympózium, ktoré je spoluorganizované Centrom interdisciplinárnych biovied a Katedrou biofyziky PF UPJŠ v Košiciach, sa uskutoční v dňoch 6.-8.4. 2016 v Novom Smokovci (Atrium Hotel). Pevne dúfame, že príjemné prostredie Vysokých Tatier prispeje k úspešnému a inšpiratívnemu priebehu tohto sympózia.

Tešíme sa na Vašu účasť a na skoré stretnutie.

Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke sympózia: https://conf.upjs.sk/skbs2016/ (sprístupnená od 19.1.2016)

Kontakt na organizačný výbor:
Gabriela Fabriciová
e-mail: pf-sympoziumSKBS@upjs.sk
mobil: 0904 322 922

25. Martinské Dni

V dňoch 23. a 24 júna 2016 sa v Martine v hoteli Viktória na Stráňach uskutočnia 25. Martinské Dni Dýchania s medzinárodnou účasťou. Podujatie bude zastrešené Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Spoločnosťou fyziológie a patológie dýchania, ako aj našou SKBS. Hlavným organizátorom je Ústav lekárskej biofyziky JLFUK v Martine, ktorý sa 40 rokov venuje problematike centrálnej a periférnej  nervovej regulácie  dýchania, kašľa a ďalších reflexov súvisiacich s dýchaním.

Podujatie bude organizované formou minisympózií s jednou hlavnou prednáškou a 3- 4 prednáškami satelitnými. Na podujatí vystúpia špičkoví vedeckí pracovníci z USA a EU.

Zvážte Vašu účasť  na tomto podujatí. Budem potešený, ak navrhnete názov sekcie, hlavnej a satelitných prednášok, prip. aj názvy  prednášok, ktoré  akýmkoľvek spôsobom súvisia s vonkajším alebo vnútorným dýchaním a s reguláciou  kardiorespiračného  a nervového systému. V prípade prednášok s inou tematikou bude zriadená sekcia VARIA. Svoje nálezy môžete prezentovať aj formou posteru.

Váš predseda
Ján Jakuš

Announcement to potentially interested students

The International Max Planck Research School for Molecular and Cellular Life Sciences (IMPRS-LS) is jointly conducted by the Max Planck Institutes of Biochemistry and of Neurobiology. University cooperation partners are the Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) and the Technische Universität München TUM).
The program, covering the disciplines of biochemistry, cell biology, molecular medicine, neurobiology and structural biology, offers a research oriented comprehensive and interdisciplinary training to doctoral students from all over the world. More than 60 distinct research projects are currently available.
Please note, that a new special focus covers circuit neuroscience (announced in a separate PDF-flyer IMPRS-LS_2016_updates.pdf, IMPRS-LS_Circuit_Neuroscience.pdf).

Qualified candidates are now invited to apply for the spring selection 2016. Deadline for application is January 05th, 2016.
All students accepted to the program will receive a generous PhD fellowship covering tuition and living expenses.
Further information and application details are available at: www.imprs-ls.de