Slovenská Biofyzikálna Spoločnosť

en | sk

Výbor SKBS

Predseda

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Ústav lekárskej biofyziky JLF UK
Malá Hora 4
03601 Martin
E-mail: jakus@jfmed.uniba.sk
Tel: +421-43-263 34 02
Fax:+421-43-423 82 99

Výkonný predseda

Doc. RNDr. Daniel Jancura, PhD.
Katedra biofyziky
PF UPJŠ
Jesenná 5
04 154 Košice
E-mail: djancura@yahoo.com

Tajomník

Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
E-mail: waczulikova@gmail.com
E-mail: waczulikova@fmph.uniba.sk
Tel: +421-2-60295626

Členovia

RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Medzinárodné Laserové Centrum
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
E-mail: dusan@ilc.sk
Tel: +421-2-65421575

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava
E-mail: karol.ondrias@savba.sk
Tel: +421-2-54774102

RNDr. Ľubica Urbániková, PhD.
Ústav molekulárnej biológie SAV
Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava,
E-mail: lubica.urbanikova@savba.sk
Tel: +421-2-593 07 483

Asociovaný člen

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Katedra biofyziky
PF UPJŠ
Jesenná 5
04 154 Košice
E-mail: Pavol.Miskovsky@upjs.sk
Tel: +421-55-6222986

Revízna komisia

Predseda

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava
E-mail: alexandra.zahradnikova@savba.sk
Tel: +421-908-069796

Členovia

Mgr. Zuzana Garaiová
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
E-mail: garaiova.zuzana7@gmail.com

Mgr. Mária Klacsová, PhD.
Katedra fyzikálnej chémie liečiv
FaF UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
E-mail: klacsova@fpharm.uniba.sk