Slovenská Biofyzikálna Spoločnosť

en | sk

Členstvo

SKBS Prihláška

Členské príspevky

S účinnosťou od 1.1.2010 je výška členských príspevkov nasledovná:

Členovia SKBS: 10,00 EUR
Študenti, doktorandi: 3,00 EUR
Čestní členovia SKBS sú od členských príspevkov oslobodení.
Termín splatnosti členských príspevkov je október daného roku.

Úhrada členských príspevkov

1. Bankovým prevodom
Číslo účtu: 0575691367/0900
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr), napríklad 11031980
Správa pre prijímateľa: PRIEZVISKO CLENSKE SKBS ROK

2. V hotovosti tajomníčke SKBS, Doc. I. Waczulíkovej, na adrese FMFI UK, Mlynská dolina F1, Bratislava, Miestnosť F1-230, Tel: 60295626, waczulikova@gmail.com