Slovenská Biofyzikálna Spoločnosť

en | sk

Stanovy

Slovenská biofyzikálna spoločnosť je občianske združenie zriadené v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zaregistrované MV SR rozhodnutím VVS/1-900/90-18831.

1. Ciele spoločnosti

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (ďalej SKBS) je dobrovoľná nezisková organizácia vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov, ďalej biofyzikov, združených spoločným záujmom o rozvoj biofyziky na Slovensku, čo zahŕňa slobodné vedecké bádanie a šírenie dosiahnutých výsledkov, včítane ich aplikovania v spoločenskej praxi, expertíznu činnosť, vzdelávanie a popularizáciu biofyziky v spoločnosti.

K splneniu týchto cieľov SKBS:

  a) organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu biofyzikov a ich  priaznivcov v oblasti vedy, pedagogiky a praxe,

  b) poskytuje fórum na výmenu poznatkov, diskusiu výsledkov odbornej činnosti, výmenu názorov a skúseností najmä prostredníctvom organizovania pravidelných konferencií biofyzikov,

  c) zhromažďuje informácie o výnimočných výsledkoch svojich členov, udeľuje ocenenia SKBS, navrhuje ich na ocenenia inými domácimi i zahraničnými organizáciami, včítane štátnych vyznamenaní,

  d) vedie internetovú informačnú stránku o SKBS, vytvára a sprostredkuje relevantné databázy, sprostredkuje odkazy na relevantné stránky svojich členov a príbuzných organizácii,

  e) spolupracuje s príbuznými odbornými spoločnosťami, vedeckými a pedagogickými inštitúciami, ako aj organizáciami zastupujúcimi podnikateľskú sféru,

  f) podporuje spoluprácu akademického a priemyselného sektoru v oblasti biofyziky,

  g) uchádza sa o financovanie špecifických projektov, prípadne sa zúčastňuje na projektoch príbuzných organizácii,

  h) spolupracuje s partnerskými národnými organizáciami v zahraničí,

  i) Ako riadny člen European Biophysical Societies Association (EBSA), a asociácie Regionálnych biofyzikálnych konferencií (RBC) sprostredkuje a  podporuje ich poslanie na Slovensku a podporuje aktivity členov SKBS v rámci týchto organizácii.

  2. Sídlo spoločnosti

  2.1 Sídlom SKBS je sídlo predsedu SKBS. V súčasnosti je sídlom spoločnosti

  Ústav lekárskej biofyziky
  Jesseniova lekárska fakulta
  Univerzita Komenského
  Malá Hora 4
  036 01 Martin

  2.2 SKBS pôsobí na celom území SR.

  3. Členstvo a práva členov SKBS

  3.1 Členstvo v SKBS je individuálne.
  3.2 Ako odborná spoločnosť je SKBS otvorená predovšetkým vedeckým, vedecko-pedagogickým, vedecko-technickým alebo odborným pracovníkom pôsobiacim v odbore biofyzika a odboroch s ním úzko súvisiacich (medicína, biológia, chémia, matematika, fyzika, informatika), stredoškolským pedagógom prírodovedných disciplín a  študentom  na všetkých stupňoch vzdelávania.
  3.3 Členom SKBS sa môže stať záujemca, ktorý podaním podpísanej prihlášky do SKBS potvrdí súhlas s poslaním a úlohami SKBS a ochotu podieľať sa na činnosti SKBS.
  3.4 O prijatí záujemcu za člena SKBS rozhoduje výbor SKBS.
  3.5 Členstvo zaniká a/ písomným prehlásením člena, že z SKBS vystupuje, b/ neplatením členských príspevkov za tri po sebe nasledujúce roky, c/vylúčením.
  3.6 O vylúčení člena z SKBS rozhoduje valné zhromaždenie SKBS na základe návrhu výboru SKBS v prípadoch keď člen SKBS vedome konal tak, že poškodil česť a dobré meno SKBS alebo jej riadneho člena, v rámci SKBS alebo v spoločnosti. Zainteresovaný člen SKBS musí byť písomne, najmenej 6 týždňov vopred, informovaný tajomníkom SKBS o návrhu výboru na vylúčenie, s právom odvolania sa na zhromaždení SKBS. O vylúčení člena SKBS rozhoduje zhromaždenie SKBS, po vypočutí stanoviska zainteresovaného člena a doručených stanovísk neprítomných členov SKBS, tajným hlasovaním trojpätinovou väčšinou súhlasných platných hlasov prítomných riadnych členov SKBS.
  3.7 Člen SKBS môže v prípade vážnych rodinných alebo pracovných povinností o pozastavenie členstva na dobu určitú, počas, ktorej sa nepodieľa na činnosti spoločnosti. Počas tejto doby neplatí členské príspevky.

  Mimo práva zúčastňovať sa odbornej činnosti spoločnosti, prislúcha členovi SKBS právo:

  3.8 Zúčastňovať sa zhromaždení SKBS a podieľať sa na jej jednaní.
  3.9 Voliť a byť volený do orgánov SKBS.
  3.10 Byť členom komisií, pracovných skupín, delegácií a pod., vytváraných orgánmi SKBS.
  3.11 Byť informovaný o všetkých aktivitách SKBS.
  3.12 Navrhovať zhromaždeniu a výboru SKBS agendu v zmysle cieľov SKBS
  3.13 Navrhovať nových členov a funkcionárov výboru SKBS.

  4. Orgány SKBS

  4.1 Orgánmi SKBS sú:

  • zhromaždenie SKBS
  • výbor SKBS
  • štatutárny orgán
  • revízna komisia

  4.2 Úlohy orgánov SKBS

  Zhromaždenie SKBS:

  Zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom SKBS. Zhromaždenie prijíma nasledujúce rozhodnutia:

  • určuje hlavné smery činnosti SKBS,
  • uznáša sa na stanovách spoločnosti a ich zmenách (prostá väčšina pri dvojtretinovej účasti hlasujúcich - nie je nutná účasť člena na zhromaždení, pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom internetu),
  • uznáša sa na zrušení SKBS (dvojtretinová väčšina členov SKBS - pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom internetu),
  • volí členov výboru SKBS, predsedu a funkcionárov výboru SKBS, revíznu komisiu a predsedu revíznej komisie SKBS (prostá väčšina pri dvojtretinovej účasti hlasujúcich - pripúšťa sa elektronické hlasovanie prostredníctvom internetu),
  • schvaľuje ceny SKBS a pravidlá ich udeľovania,
  • udeľuje čestné členstvo v SKBS zaslúžilým členom SKBS a výnimočným osobnostiam vedeckého a verejného života na základe návrhu výboru SKBS, udeľuje pamätné listy svojim členom pri ich životných jubileách.
  • schvaľuje plán činnosti, príjmov, výdavkov a revízne správy SKBS raz za dva roky,
  • schvaľuje ročné uzávierky,
  • vylučuje člena SKBS.

  Zhromaždenie sa koná aspoň raz za dva roky a zvoláva ho výbor SKBS.

  Výbor SKBS:

  Výbor koordinuje činnosť SKBS po dobu svojho funkčného obdobia, ktoré trvá štyri roky a končí 31.decembra príslušného roku. Mandát nového výboru začína 1. januára nasledujúceho roku. Výbor je zložený zo šiestich volených členov a má nasledujúce zloženie: predseda, výkonný predseda, tajomník, plus ďalší traja členovia výboru. Tajomník je súčasne pokladníkom SKBS. Funkčné obdobie predsedu je 2 roky. Po uplynutí tejto doby sa predsedom stáva výkonný predseda. Člen SKBS môže byť zvolený do výboru maximálne na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Asociovanými členmi výboru SKBS s hlasovacím právom sú zástupcovia SKBS v medzinárodných vedeckých organizáciách (EBSA, IUPAP, IUPAB) a predsedovia oficiálnych vedeckých sekcií SKBS.

  Výboru prislúcha:

  • poverovať členov výboru plnením konkrétnych úloh SKBS
  • zabezpečovať prípravu zhromaždenia
  • rozhodovať o členstve a navrhovať jeho zrušenie
  • schvaľovať a koordinovať agendu na návrh člena SKBS
  • udeľuje ceny SKBS

  Zasadnutia výboru sa konajú podľa potreby a zvoláva ich predseda výboru alebo ním písomne poverený člen výboru, spravidla výkonný predseda SKBS. Výbor môže prijímať rozhodnutia priamym hlasovaním ak je prítomná nadpolovičná väčšina, alebo hlasovaním per rollam, nadpolovičnou väčšinou hlasov.

  Štatutárny orgán:

  Štatutárnym orgánom SKBS, tj. funkcionárom, ktorý je oprávnený jednať v mene združenia vo všetkých veciach, podpisovať dokumenty v mene SKBS, a podpisovať finančné doklady je predseda SKBS, alebo ním písomne poverený člen výboru, spravidla výkonný predseda SKBS. Odovzdáva ceny SKBS, spravidla pred zhromaždením SKBS.

  Revízna komisia:

  Revízna komisia má predsedu a dvoch členov volených zhromaždením SKBS spomedzi členov SKBS. Členstvo v revíznej komisii nie je zlučiteľné s členstvom vo výbore SKBS. Úlohou komisie je vykonať raz ročne v termíne dohodnutom s predsedom SKBS revíziu hospodárenia SKBS. Predseda revíznej komisie predkladá členom SKBS Správu o výsledkoch revízie spolu so stanoviskom výboru SKBS raz ročne prostredníctvom internetu a zhromaždeniu SKBS raz za dva roky. Predmetom revízie je úplnosť a správnosť dokladov, účelnosť vynaloženia prostriedkov z hľadiska cieľov SKBS a zabezpečenia plánu činnosti SKBS.

  5. Zásady hospodárenia

  Zdrojom príjmov SKBS sú:

  • členské príspevky
  • sponzorské príspevky
  • štátny príspevok
  • granty na projekty SKBS
  • príjmy z organizovania konferencii
  • expertízna činnosť
  • úroky z vkladov v banke
  • a iné zdroje

  Výšku členských príspevkov určuje výbor SKBS do konca januára príslušného roku. S účinnosťou od 1.1.2010 je výška členských príspevkov nasledovná:

  Členovia SKBS: 10,00 EUR
  Študenti, doktorandi: 3,00 EUR
  Čestní členovia SKBS seniori nad 65 rokov bez pracovného pomeru sú od členských príspevkov oslobodení.
  Termín splatnosti členských príspevkov je 31. október daného roku.

  Finančné zdroje SKBS je možné použiť na:
  zabezpečenie administratívnej činnosti SKBS do výšky maximálne 100,00 EUR ročne, na podporu účasti mladých členov SKBS do 35 r. veku na zhromaždení SKBS a konferenciách príbuzných vedných odborov konaných v SR, na Ceny SKBS vyhlásené zhromaždením SKBS, na úhradu kolektívneho členského príspevku SKBS do EBSA (výška kolektívneho členského príspevku v danom roku sa určuje podľa vzorca Nx2,00 EUR, kde N je počet riadnych členov SKBS (nie sú zahrnutí študenti a doktorandi), ktorí uhradili členský príspevok v predchádzajúcom roku).

  Finančné zdroje SKBS nie je možné použiť na:
  mzdy členov a funkcionárov SKBS

  Vedecké podujatia organizované SKBS sa finančne zabezpečujú prostredníctvom účtu SKBS. Organizátor podujatia je zodpovedný za to, že rozpočet nebude deficitný. Prípadný zisk z podujatia zostáva SKBS.

  Za správne hospodárenie zodpovedá predseda SKBS. O hospodárenie SKBS sa stará tajomník. O stave hospodárenia vydáva doklad tajomník najmenej raz ročne a to písomnou formou výboru SKBS a každé dva roky zhromaždeniu SKBS. Finančné hospodárenie podlieha kontrole revíznej komisie SKBS a je prístupné k nahliadnutiu všetkým členom SKBS. Všetky výdavky a príjmy SKBS schvaľuje predseda. Príkazy na platby predkladá predsedovi tajomník.

  6. Zánik združenia

  6.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením. O rozpustení sa uznáša najvyšší orgán SKBS - "zhromaždenie SKBS".
  6.2 Pri zániku združenia vykoná jeho majetkové vyrovnanie likvidátor určený výborom SKBS.

  V Bratislave 19.12.2014